Find Us Online At
iBookstore
Android app on Google Play
Like Us
A programme by
انتشار امواج رادیویی کوتوله قرمز در تمامی شب و روز

Persian

25 April 2016, Tehran

آیا  تا به حال در مورد شراره های خورشیدی چیزی شنیده اید؟ شراره ی خورشیدی از انفجار عظیم بر روی سطح خورشید به وجود می آید که باعث آزاد شدن میلیارد ها ذره به خارج از فضا می شود

هنگامی که بعضی از ذرات باردار به سمت زمین می رسند، آنها باعث ایجاد شفق های زیبای قطبی می شوند (آنها با نام نور های شمالی و جنوبی نیز شناخته می شوند). اما این ذرات می توانند باعث مختل شدن ارتباطات رادیویی و همچنین آسیب دیدن نیروگاه های برق و ماهواره ها شوند

شما نیز می توانید شراره ی خورشیدی را در یک ستاره کوتوله ی کوچک با انرژی ای کمتر از ستاره ای بزرگتر، مانند خورشید خودمان، انتظار داشته باشید. اما تلسکوپ آلما  (ALMA) شراره های بسیار قدرتمندی را بر روی یک ستاره ی کوتوله که ده برابر جرمش از خورشید کمتر است مشاهد کرده است

در طی شراره های خورشیدی، کوتوله قرمز امواج رادیویی قدرتمندی که 10000 برابر بیشتر از امواج رادیویی خورشید ما است، به فضا رها می کند

امواج رادیویی توسط ذرات در حال حرکتِ فوق العادهِ سریع تولید می شود. تنها یک راه وجود دارد که این کوتوله های کوچک قرمز می تواند چنین امواج رادیوییِ پر انرژی را تولید کند: شراره های غول پیکرِ خورشیدی باید بدون توقف از از ستاره به فضا پرتاب شده باشند

بسیاری از ستاره های کوتوله دارای سیاره هستند. اما این یکی اینگونه نیست. زندگی یک سیاره در اطراف این ستاره  به سرعت توسط مقدار زیادی از تشعشعات مرگبار پاک می شود

Cool Fact

واقعیت جالب

کوتوله های قرمز، قرمزاند، چرا که آنها به اندازه دیگر ستاره ها داغ نیستند. سردترین بخش شراره در نزدیکی بالای شراره به رنگ قرمز و داغ ترین بخش آن نیز به رنگ آبی می درخشد

Share:

More news
12 October 2020
1 October 2020
16 September 2020
14 September 2020
10 September 2020

Images

Radio Red Dwarf Broadcasts All Night and Day
Radio Red Dwarf Broadcasts All Night and Day

Printer-friendly

PDF File
1.1 MB